Privacybeleid

Belgisch Stamboek v/h Friese Paard vzw hecht veel waarde aan het beschermen en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming, waarbij wij de volgende principes hanteren om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaken:

 • Wij verzamelen niet meer informatie dan noodzakelijk is.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

In dit privacybeleid lichten we u toe wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we ze verwerken en op welke rechtsgronden. Daarnaast leggen we u uit met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen en wat uw rechten zijn.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u:

 • onze website bezoekt;
 • het contactformulier invult op onze website;
 • solliciteert bij ons;
 • contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via mail of telefonisch.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • naam en voornaam;
 • e-mailadres;
 • IP-adres.

Wat zijn onze doeleinden met uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere:

 • om contact met u op te nemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • voor statistische doeleinden;
 • om uw sollicitatie te onderzoeken en eventueel daarover met u contact op te nemen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve:

 • aan onze verbonden, aanverwante of groepsondernemingen;
 • wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met [VERMELDING VAN DE INTERNE DIENST TOT WIE DE BETROKKENEN ZICH KUNNEN WENDEN – Dit kan ook de functionaris voor gegevensbescherming (FG) zijn] via [HYPERLINK MET VERWIJZING NAAR CONCREET ADRES OF KANAAL]. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) [VERMELDING VAN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FG]. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.