door Sarah Hermans

Samenvatting van de feiten

Geachte leden,

Het dagelijks bestuur kreeg van jullie een mandaat met maar één hoofddoel en dat is de promotie van het Friese paard. Een aantal leden is het echter niet eens met onze manier van werken.

Wij willen echter openheid van bestuur en zetten daarom alles nog eens op een rijtje.

Jullie kunnen vervolgens aan de hand van de feiten, zoals hieronder uiteengezet en op basis van informatie die jullie op verzoek kunnen inkijken (zie verder), zich een doordacht beeld van de situatie vormen.

Wij wensen dit te doen in de hoop dat wij de problemen achter ons kunnen laten en vervolgens eindelijk terug kunnen keren naar waar het werkelijk om draait: het Friese paard, de werking van de vereniging en de leden.

Wij zullen de feiten uiteenzetten aan de hand van een tijdslijn, dit om zo objectief mogelijk te zijn. Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis van ons 33-jarige stamboek dat er ten aanzien van de raad van bestuur van de vereniging problemen zijn. 

 • 2017: aanstelling van de heren Otto Cailliau en Roel Delbroek als bestuursleden en de stroeve samenwerking.

In 2017 werden de heren Otto Cailliau en Roel Delbroek verkozen als bestuursleden van het stamboek op een tumultueus verlopen algemene vergadering.

Tijdens bestuursvergaderingen blijkt echter al snel dat alle discussies uitdraaien op geruzie. Beide heren staren zich blind op statuten en reglementen en zijn duidelijk niet gekomen om het stamboek op een constructieve manier vooruit te helpen. 

We hebben geprobeerd om de heren Cailliau en Delbroek te integreren in onze stamboekwerking, maar al na de tweede vergadering liep het helemaal fout. Hun negatieve houding zorgde ervoor dat ze zichzelf buitenspel hebben gezet en dat niemand nog met hen wilde samenwerken (vandaar de latere oprichting van de werkgroepen). 

Onder het voorwendsel dat “de leden misnoegd zijn” probeerden beide heren het ons als bestuur zo lastig te maken dat we uiteindelijk zelf zouden op stappen.

Maar hun stelling verbaasde ons ten zeerste, omdat de gesprekken die wij persoonlijk hebben gehad met de leden, het tegendeel aangeven. Wanneer concreet gevraagd werd naar de zogenaamde knelpunten, kregen we geen antwoorden. Indien er dan toch knelpunten zouden zijn, hadden wij deze graag in onderling overleg opgelost, maar wij hebben nooit een overzicht gekregen van de zogenaamde knelpunten.

Rik Meeus, BSFP-er in hart en nieren, stond ons in die dagen (als onafhankelijk adviseur) bij met raad en daad, maar ook zijn aanwezigheid stootte op veel kritiek en misprijzen van beide heren. Duidelijkheid omtrent de kritiek op Rik Meeus is er echter nooit gekomen, tot op de dag van vandaag werd nooit duidelijk gecommuniceerd waarom de aanwezigheid van Rik Meeus niet geapprecieerd werd.

Ondertussen werd ons ook duidelijk dat de heer Cailliau een Facebookpagina was opgestart met de titel “Friese Paarden “. Op zich vormde dit voor ons geen probleem maar waar we wel een probleem mee hebben is dat hierbij ook een handel in “Friese Paardenkledij” bleek te zijn opgestart. Naar onze mening was dit niet verenigbaar met het bestuursmandaat van de heer Cailliau. De heer Cailliau gebruikte de pagina  om Belgische leden van de Facebookgroep d.m.v. persoonlijke berichten aan te spreken en het bestuur  in een negatief daglicht te plaatsen.

Achteraf is ook gebleken dat de heren Cailliau en Delbroek een brief naar verschillende leden hebben gestuurd. Brieven die volgens ons onwaarheden bevatten en nog steeds geen exacte omschrijving bevatten van wat nu concreet het knelpunt is volgens hen. Als repliek verspreidde ook de raad van bestuur toen een brief onder de leden.

 • Toegang tot het ledendossier zonder opgave van reden

In februari 2018 werd door de heer Cailliau gevraagd om toegang te krijgen tot het ledenregister. Wij hebben herhaaldelijk gevraagd waarom de heer Cailliau toegang wilde tot deze gegevens. Op deze vraag werd nooit geantwoord en steeds aanvallend gereageerd. Wij wilden graag de redenen kennen van de heer Cailliau omwille van de privacywetgeving.

Op 21 februari 2018 hebben wij tot slot een brief ontvangen van de advocaat van de heer Cailliau, vragende om het ledenregister ter beschikking te stellen van de heer Cailliau en dreigend met gerechtelijke procedures. Het verbijsterde ons dat daarvoor een advocaat werd ingeschakeld.

 • Algemene vergadering van 2018: afzetting van de bestuurders Otto Cailliau en Roel Delbroek

In de periode vlak voor de algemene vergadering van 2018 begon de heer Otto Cailliau opnieuw met een lastercampagne tegen het huidige bestuur. Zijn uiteindelijke betrachting was om het huidige bestuur te vervangen door een totaal nieuwe en onervaren ploeg.

Met de algemene vergadering van 17 maart 2018 werden de heren Otto Cailliau en Roel Delbroek echter afgezet als bestuurders met een meerderheid van 80% voor en 20% tegen.

Tijdens deze ledenvergadering heeft de heer Cailliau de brief die verzonden was aan de leden, nogmaals voorgelezen. Dezelfde verwijten bleven in deze brief terugkomen. Het was duidelijk dat de leden misnoegd waren over dit optreden van de heer Cailliau en er werd uitdrukkelijk gevraagd of hij ermee wilde stoppen.

 • Indienen van klacht bij het Departement Landbouw en Visserij

Als reactie op hun (rechtmatig en met een forse meerderheid gestemde) afzetting als bestuurders blijken de heren Cailliau en Delbroek tot onze verbijstering vervolgens klachten te hebben ingediend tegen BSFP en het bestuur bij het Ministerie van landbouw, departement landbouw & visserij op 23 mei 2018. Dit kwam naar boven naar aanleiding van de controle die het Departement begin juli 2018 uitvoerde in ons secretariaat bij bestuurder/secretaris Marleen Moosen .

Op 15 juni 2018 meldt zich vervolgens een nieuwe advocaat voor de heren Cailliau en Delbroek. BSFP wordt opnieuw in gebreke gesteld. De heer Cailliau wenst toegang te krijgen tot het ledenbestand en meent dat hij onwettig afgezet is geweest.

 • Het controleverslag van het Departement landbouw en visserij

In het kader van voormelde controle vraagt het Departement landbouw en visserij de ledenlijst op met de datum waarop elk lid heeft betaald en of een lid een paard heeft staan op zijn naam. De klachten die ingediend zijn door de heren Cailliau en Delbroek (een gegeven dat op dat ogenblik niet eens werd toegegeven door hen) zijn van velerlei aard. Hieronder volgt een kort overzicht:

 • BSFP zou, ook na schriftelijk verzoek, geen inzage in het ledenregister van BSFP geven;
 • Sommige bestuurders zouden geen agendapunten mogen plaatsen op de agenda van de algemene vergadering. Aangezien ze geen inzage krijgen in de ledenlijst weten ze niet hoeveel leden nodig zijn om punten op de agenda te kunnen plaatsen;
 • De geldigheid van de afzetting van 2 bestuurders tijdens de AV van 17 maart 2018 zou twijfelachtig zijn. Het zou niet duidelijk zijn of de aanwezige leden en de leden die vertegenwoordigd waren bij volmacht wel degelijk stemrecht hadden;
 • De geldigheid van de samenstelling van de raad van bestuur wordt in twijfel getrokken;
 • In het intern regelement wordt een voorselectie geregeld van kandidaat-bestuurders die decimerend zou zijn;
 • De jaarrekening zou niet elk jaar worden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel;
 • Onze voorzitter Jan Darimont zou in het verleden niet herkozen zijn geweest .
 • De vraag wordt gesteld of het subsidiebedrag dat via PaardenPunt Vlaanderen aan BSFP wordt betaald, correct werd opgenomen in de resultatenrekening.

Op 18 juli 2018 volgt het controleverslag van het Departement landbouw en visserij. Uit deze controle is gebleken dat er enkele aandachtspunten zijn, maar overwegend diverse elementen waaromtrent de werking van BSFP als positief wordt beoordeeld.

BSFP heeft hier in de loop van augustus 2018 met (helaas noodzakelijk gemaakte) bijstand van advocaat Roeland Vanstaen een repliek op gegeven en vervolgens bleven geen fundamentele punten meer over na deze repliek.

Op 6 augustus 2018 hebben we opnieuw een brief ontvangen van de advocaat van de heren Cailliau en  Delbroek. Uit deze brief wordt duidelijk dat men de afzetting  als bestuurder niettemin blijft betwisten. In het controleverslag is echter uitdrukkelijk bepaald dat de afzetting correct is gebeurd.

Op datum van 10 augustus 2018 werd ook het ledenregister overgemaakt aan de heer Cailliau. In het kader van de wet op de privacy werd deze lijst overhandigd zonder  telefoonnummers noch e-mail adressen.

Tot slot horen wij niets meer van de heer Cailliau en zijn advocaat totdat vervolgens op 4 en 12 oktober 2018 nogmaals brieven worden gestuurd door de advocaat van de heren Cailliau, Delbroek en ondertussen blijkbaar ook Vanderlocht en Katia Moonen. Nogmaals worden de reeds gekende en meermaals (en dus ook door het Departement landbouw en visserij) weerlegde klachten herhaald: 

 • Het ontslag van de bestuurders Cailliau en Delbroek zou alsnog onwettig zijn;
 • De bestuursvergaderingen zouden moeizaam verlopen zijn (men kan zich afvragen wat hier foutief aan is);
 • Klachten omtrent Rik Meeus;
 • Het ledenregister dat werd overgemaakt, zou om verschillende reden niet volstaan;
 • Ze komen nogmaals terug op de jaarrekening, waar ook het controleverslag van het Departement zich over uitgesproken heeft;
 • De raad van bestuur zou niet geldig samengesteld zijn.

Tot slot en op de koop toe wordt daarbij het ontslag van de volledige raad van bestuur geëist, waarbij de huidige raad van bestuur als ‘laatste handeling’ de algemene vergadering zou moeten bijeenroepen en bovendien de huidige bestuursleden zich niet meer verkiesbaar zouden mogen stellen.

Dit ‘voorstel’ werd door ons niet aanvaard. In een brief van 31 oktober 2018 heeft onze raadsman Advocaat Roeland Vanstaen nogmaals de vele aantijgingen en eisen weerlegd en aangegeven dat de raad van bestuur op de volgende algemene vergadering van BSFP op 09 maart 2019 (zaal “De Nerf” Zandhoven) de leden zou samenroepen,  zodat zij zich (hopelijk voor eens en voor altijd) kunnen uitspreken voor (of tegen) de huidige raad van bestuur en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

U zal hieromtrent verder geïnformeerd worden via de website van BSFP, via e-mail en/of per post.

Ondertussen werkt het bestuur de lopende zaken verder af en organiseren wij de activiteiten die we begin dit jaar op de kalender gezet hebben : onze BSFP-trofee en Flanders Horse expo in Gent .

Zoals reeds gemeld in deze brief, kan u als lid alle in deze brief vermelde informatie inkijken en/of opvragen bij Advocaat Roeland Vanstaen (03/750.94.50, rv@reyns-advocaten.com).

Wij hopen dat u begrip kan opbrengen voor onze standpunten of minstens voor onze poging om de actuele situatie en de polemiek tussen het bestuur en de heren Cailliau en Delbroek zo neutraal mogelijk te kaderen.

Wij hopen verder van harte dat de leden zich talrijk en duidelijk zullen willen uitspreken op de algemene vergadering over de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en het toekomstige beleid, waarbij wij tenslotte vooral hopen dat BSFP sereen kan verder werken in het belang van haar doelen en leden.


Met vriendelijke groeten,

een Friese groet namens alle bestuursleden van het BSFP!

Marc de Laat

Voorzitter BSFP

 

Ps : suggesties, opmerkingen of goede raad zijn steeds welkom op ons mailadres: bsfp.be@gmail.com

Ga terug